Otomobil Markaları

Otomobil Markalarının Tanımlanması

Marka kavramının çok yönlü ve fonksiyonel bir yapıya sahip olması, ona ilişkin birçok tanımlama yapılmasına da sebebiyet vermektedir. İlk olarak, Amerikan Pazarlama Birliği’nin yapmış olduğu tanım incelenecek olursa, markanın; “Bir satıcının ya da satıcılar grubunun mal ve hizmetlerini tanımlayan ve onları rakiplerinden ayırt etmeyi amaçlayan bir isim, terim, işaret, sembol, şekil ya da bunların bileşimi”, olduğu söylenebilir.
Devamını Oku

önce , admin tarafından
Otomobil Markaları

Otomobillerde Marka ve Marka Saadeti

Tüketicilerin satın alma kararlarının ve davranışlarının anlaşılması, işletmelere tüketici tepkilerini önceden öngörebilme ve başarısız olabilecek pazarlama uygulamalarını engelleme fırsatı sunacaktır. Yani, işletmelerin pazarlama yönetimlerinin başarısı, pazarlama felsefesine uygun olarak; tüketiciye dönük tutumun, müşteri tatmininin, bütünleşmiş pazarlamanın ve stratejik planlamanın yürütülmesine bağlıdır. Kısaca işletmelerde başarı sağlayacak stratejik kararlar alınırken tüketicilerin davranışlarına uygun olmasına dikkat gösterilmesi gerekmektedir. İnsanların niçin alışveriş yaptıklarını açıklamaya yönelik pazarlama ve tüketici davranışları yazınında çeşitli teoriler ve modeller öne sürülmektedir. Bu modellerin ortak noktası, insanları satın almaya iten çeşitli faktörlerin varlığıdır. İnsanlar gerek fizyolojik, gerekse de psikolojik dürtüler yoluyla uyarılarak, ihtiyaç ve isteklerini gidermeye yönelik güdülenirler. Abraham Maslow tüketici davranışını yöneten bir değişken olarak güdülerin hiyerarşik bir yapısı olduğunu ve bu yapının beş basamaktan oluştuğunu belirtmektedir. Bunlar sırasıyla; Fizyolojik güdüler, güvenlik güdüsü, sevgi güdüleri, saygınlık güdüsü ve son olarak da başarma güdüsüdür. Başka bir ifadeyle güdü, tüketicinin ihtiyacını tanımlamasını etkiler ve ihtiyacını gidermede, ekonomik hareket etme, sahip olma, özgürleşme, kendini kanıtlama, sevilme ve takdir edilme isteği biçiminde ortaya çıkabilir. Güdüler birincil veya ikincil, rasyonel ya da duygusal ve bilinçli veya bilinçli olmayan güdüler şeklinde karşımıza çıkabilir. İnsan güdülerini açıklamak üzere çeşitli güdülenme teorileri de geliştirilmiştir. Bunlardan bazıları, Sigmund Freud’un “Psiko-Analitik Teorisi”, Alfred Adler, Erich Fromm ve Karen Horney’in “Yeni Freud’çu Teorisi” ve Kurt Levin’in “Psikolojik Alan Teorisi”dir31. Tüketiciler kendilerini güdüleyen ihtiyaçları dolayısıyla farklı davranış tarzları gösterirler. Davranışlar her ne kadar farklı gözükse de, tüketici davranışlarını belli modellere indirgemek mümkündür. Tüketici davranış modeli (Şekil 1), tüketicilerin satın alma faaliyetlerini nasıl yürüttüklerini ve bunların ortaya çıkış biçimini tanımlayan ya da açıklayan mantık yolu olarak tanımlanabilir.
Devamını Oku

önce , admin tarafından